StudyDocs.ru Logo

Практичне завдання 3.docx


Практичне заняття 3.
Завдання 1.Охарактеризуйте поняття “доходів бюджету” та видатків бюджету як важливих інструментів державної фінансової політики, надайте та охарактеризуйте класифікацію доходів та видатків бюджету:

ПоняттяХарактеристикапоглядів науковців (мінімум 4-5)Джерела інформаціїКласифікаційні ознакиВиди доходів/видатків чинно відповідної класифікаційної ознакиХарактеристика видів доходів/видатків
Доходи бюджетуФормування доходів бюджету має відбуватися за єдиним принципом, при цьому варто звертати увагу на їх реальне отримання, тобто збільшити кореляцію між плановим та реальним показником.В.Д. Чернадчукhttp://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pvuabs/texts/2009_1/2.3.1.pdfПодаткові надходження1 група – податки на прибуток2 група – податки на власність3 група – рентна плата за використання прир. ресурсів4 група – ПДВ, акцизи5 група – податки на міжнародну торгівлю6 група – місцеві податки на збори.передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі.
Доходи бюджету є часткою централізованих ресурсів держави, що потрібні для виконання нею відповідних функцій.С.І. ЮріяФінанси : [підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова]. – К. : Знання, 2008. – 159 с.Неподаткові надходження1) доходи від власності та підприємницької діяльності;2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;3) інші неподаткові надходження.1. Прибуток, що одержано від державних п-в.2. Доходи від надання адм. послуг населенню3. Інші неподаткові надходження визн. бюджетною класиф.
Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами,організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів.Ю.В. ПасічникБюджетна система України та зарубіжних країн : [навч. посіб.] /Пасічник Ю.В. – К. : Знання-Прес, 2002. – 117 с.Доходи від операцій з капіталом1. Надходження від продажу основного капіталу2. Надходження від реалізації державних запасів1. Надходження від реал. майна, скарбів, знахідок, дорогоцінних металів та каміння.2. Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву.
Доходи бюджету формуються в умовах дії і взаємодіїекономічних законів розвитку з врахуванням впливу усіх факторів, форм і методіворганізації та здійснення державного регулювання з приводу розподілу ВВП.Ц.Г. ОгоньОгонь Ц.Г. Доходи бюджету: теорія та практика : [монографія] / Огонь Ц.Г. – К. :Київ. нац. торг. ун-т, 2003. – 153 с.Трансферти1. Офіційні трансферти1. Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі.
Видатки бюджетуВидатки бюджету засновані на фінансово-правових нормахпрямі планові витрати держави і місцевих органів самоврядування,пов’язані з їх функціонуванням.Л. К. ВороноваВоронова Л. К. Фінансове право України : [підруч.] /Воронова Л. К. – К. : Прецедент ; Моя книга, 2006. – 34 сФункціональна класифікація1. Розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави.2. Підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів.Характеризується функціями, з виконанням яких пов’язані видатки.
Видатки бюджету характеризуються, як економічнівідносини, що пов’язані з розподілом фонду грошових коштів державиі його використанням за галузевим, відомчим, цільовим ітериторіальним призначеннямГ. Б. ПолякБюджетна система : [посіб.] / [ред. проф.Г. Б. Поляка]. – К. : 2013. – 334 с.Економічна класифікація1. Поточні видатки.2. Капітальні видатки.3. Кредитування за вирахуванням погашення.1. видатки бюджету на фінансування підприємств, установ, організацій і органів (оплата з\п, послуг, інше).2. Видатки бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності держави3. Операції, пов'язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості.
Видатки бюджету визначаються складною системою перерозподілу грошових коштів, що включаються до доходів бюджетів таспрямовуються на фінансове забезпечення держави.В. А. ПаригінаПаригіна В. А. Бюджетное право і процес : підр. / В. А. Паригіна, А. А.Тедеєв. – М. : Ексмо, 2009. – 384 сВідомча класифікаціяКошти розподіляються між різними міністерствами та відоствами.Визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів.
Видатки бюджету характеризується через відносини, наоснові яких відбувається процес використання коштів централізованих коштівдержави за різними напрямами.Ю. О. КрохінаКарасева М. В. Фінансове право : посіб. / М. В. Карасева, Ю. А. Крохіна ; подред. М. В. Карасевой. – К., 2001.Програмна класифікація видатківКошти розподіляються відповідно до визначених цільових програм.Застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.

Завдання 2.Охарактеризуйте систему основних відносних показників взаємозв’язку доходів та видатків бюджету з іншими макропоказниками. Наведіть формули, поясніть їх. Вкажіть гранично допустимі межі (якщо є). Надайте економічну інтерпретацію представленим взаємозв’язкам.
Характеристика взаємозв’язків ФормулиГраничні межі (якщо є)Економічна інтерпретація
Відношення сукупних платежів з обслуговуваннязовнішнього боргу до доходів державного бюджету.≤ 20%Характеризує можливість погашення зовнішнього боргу та його граничне значення для країни.
Доходи (видатки) бюджету на душу населення-Демонструє (фіскальне навантаження на громадянина) обсяг вторинних доходів громадянина.
Структура доходів (видатків) бюджету-Частка окремої статті доходів (видатків) у загальній сумі доходів (видатків).
Коефіцієнт децентралізації за доходами-Характеризує рівень незалежності місцевих бюджетів за доходами.
Коефіцієнт децентралізації за видатками(Сума місцевих бюджетів за видатками)/(Зведений бюджет за видатками)Характеризує рівень незалежності місцевих бюджетів за видатками.
Завдання 3.Охарактеризуйте поняття “дефіциту бюджету” та державного боргу як важливих інструментів державної фінансової політики, вкажіть причини їх виникнення, фактори зростання, наслідки, джерела фінансування та наведіть власні рекомендації щодо зменшення значень даних показників:
ПоняттяХарактеристикапоглядів науковців (мінімум 2-3)Джерела інформаціїПричинивиникненняФактори зростанняНаслідкиДжерелафінансу-ванняРекомендації
БюджетнийдефіцитБюджетним дефіцитом є перевищення видатків бюджету над його доходами.Л. П. ПавловаЕкономічна характеристика бюджетного дефіциту \\ Фінанси України. – 2008. - №3. – с. 12. 1. Вимушений1. Фінансова криза2. Військові діїСкорочення ВВП, як наслідок обмеження фінансових ресурсів країни.Залучення фінансових інвестицій, необхідність капітальних вкладень в економіку, пом’якшення фіскального чинника.Варто забезпечити стабілізацію основних макроекономічних показників задля стабілізації реального сектору економіки.
Бюджетний дефіцит є результатом незбалансованого бюджету, тобто нестачі грошових коштів для фінансування визначеногообсягу державних видатків.Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. – К.:КНЕУ, 2002. – 387 с.2. Свідомий1. Наслідок проведення дискреційної фіскальної політикиЗміна податкового законодавства, зміна пропорції державних видатків та доходів бюджету.Отримання державних позик.Свідомий бюджетний дефіцит є наслідком проведення певних державних реформ, покриття здійснюється за допомогою внутрішніх та зовнішніх кредитів.
Державний боргДержавний борг – це сумa зaборгованості дeржaви свoїм крeдиторамОпарін В. М. Фінанси: Загальна теорія / Опарін В. М. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с.Хронічний дефіцит державного бюджетуВідсутність можливості скорочення розбіжностей між доходами та видаткамиКритичне зростання державного дефіциту бюджету.Емісія грошової одиниці.Внутрішні запозичення.У разі довготермінового зростання бюджетного дефіциту спостерігається неможливість стабілізації бюджету.
Державний борг – загальна сума на поточний момент сумою зобов'язань з державних позик та наданих державних гарантій.Лондар С. Л. Фінанси: Навчальний посібник / Лондар С. Л., Тимошенко О. В. – В.: Нова книга, 2009. – 384 с.Розширення видаткової частини бюджету.1. Зростання видатків.2. Розширення функцій державних органів.3. Збільшення чиновницького апарату.Зростання видаткової частини бюджету.Емісія грошової одиниці.Внутрішні та зовнішні запозичення.Більшість країн світу максимально скорочують чиновницький апарат та намагаються максимального автоматизувати державний сектор.
Державний борг – це сума прямих договірних зобов’язань органів державного управління перед економічними суб’єктами.Глущенко А. С. Фінанси: Навчальний посібник / Глущенко А. С. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 190 с.Політична нестабільність1. Нестабільність національної грошової одиниці.2. Інфляція.3. Порушення торгівельних зв’язків.Зменшення надходжень до державного бюджету, з’їдання інфляцією доходів держави.Зовнішні запозичення. Зміна політичної еліти.Варто зберігати стабільність політичної сфери, адже ї порушення несе негативні наслідки в усі економічні сфери держави, особливо інвестиційної.

Бюджетний дефіцит збільшує державний борг, а зростання боргу, в свою чергу, потребує додаткових витрат бюджету на його обслуговування і тим самим збільшує бюджетний дефіцит.
Завдання 4.Надайте та охарактеризуйте класифікацію бюджетного дефіциту та державного боргу:
ПоняттяДжерела інформаціїКласифікаційні ознакиВиди дефіциту/боргу чинно відповідної класифікаційної ознакиХарактеристика видів дефіциту/боргу
Бюджетний дефіцитО. В. ДеменюкБюджетна безпека України, як складова фінансової: стан та перспективи \\ Наука й економіка, - 2010. - №1 (17). – с. 17-18За формою проявуВідкритийОфіційно зафіксований стан бюджету під час його затвердження у відповідному законодавчому акті.
ПрихованийЗанижена величина фактичного бюджетного дефіциту, що часто робиться цілеспрямовано і є результатом певних політичних ігор.
За причинами виникнення ВимушенийСпричинений наслідком фінансової кризи.
СвідомийПов'язаний з політикою помірного оподаткування з метою зміцнення фінансової бази підприємницьких структур.
За характером впливу на економікуСтійкий дефіцит бюджетуХарактерний під час дії довгострокових факторів.
ТимчасовийЗумовлений касовими розривами у процесі виконання бюджету або подіями, які не можна передбачити і спрогнозувати.
Державний боргГоворушко Т. А. Бюджетна система: Навчальний посібник / Говорушко Т. А., Багацька К. В., Климаш Н. І. та інші – Л.: Магнолія, 2014. – 296 с.Залежно від ступеню охоплення державних боргових зобов'язаньПоточнийСума поточного періоду (зазвичай за рік), спрямованих на погашення боргових зобов’язань, строк сплати за якими вже настав.
КапітальнийСукупність усіх раніше випущених і непогашених на даний момент боргових зобов'язань, у тому числі відсотків, які мають бути сплачені в довгостроковій перспективі.
Залежно від позиції уряду щодо накопичення державного боргуАктивнийБезпосереднє залученням ресурсів у зовнішніх кредиторів.
ПасивнийСтворюється автоматично внаслідок бюджетного дефіциту.
Залежно від форми залученняДержавні запозиченняСтворюються шляхом залучення державою грошових позик на умовах кредиту.
Державні гарантіїЗобов'язання держави, повністю або частково виконати платежі на користь кредитора.
Воробйов Ю. М., Гриценко О. І. Державний борг та його вплив на соціально-економічний стан України в умовах світової фінансової кризи. / Фінансова аналітика. УДК 336.64Державний борг залежно від умови залученняПільговий боргХарактеризується наданням кредиту на пільгових умовах із низькими відсотковими ставками та на довгостроковій основі.
Борг із високими відсотковими витратамиХарактеризується високими витратами на його обслуговування та короткостроковим періодом надання.
Борг, який надано як компенсаціюНадається, як допомога для подолання наслідків фінансової кризи.

Завдання 5.Виходячи із обраного об’єкту (дефіцит бюджету чи державний борг), сформулюйте основні завдання макрофінансового аналізу у порядку їх значимості. Зробіть висновки щодо можливості їх реалізації.
Об’єкти ЗавданняРеалізація
Державний борг1. Посилення ролі внутрішніх запозичень, аби зменшити рівень відтоку капіталу за кордон.Залучення національних інвесторів, що вкладатимуть кошти в державні цінні папери, що забезпечить перерозподіл доходів.
2. Забезпечити співробітництво України з Міжнародним валютним фондом та затвердити нову стратегію управління державним боргом.Забезпечити контроль за наданням державних гарантій підприємствам та здійснювати перевірку цільових проектів, контролювати рівень іноземних запозичень.
3. Зменшення боргового тиску на бюджет.Україні варто звертати увагу на реструктуризацію боргів на умовах перегляду виплат і можливого обміну державних зобов’язань на майнові активи.
Завдання 6.Охарактеризуйте систему основних відносних показників взаємозв’язку дефіциту та боргу бюджету з іншими макропоказниками. Наведіть формули, поясніть їх. Вкажіть гранично допустимі межі (якщо є). Надайте економічну інтерпретацію представленим взаємозв’язкам.
Характеристика взаємозв’язків ФормулиГраничні межі (якщо є)Економічна інтерпретація
Граничний рівень державного боргу.60%, ст. 18 БКУПоказує боргове навантаження держави на одиницю ВВП країни.
Рівень державного дефіциту.3%-5%, згідно європейських законодавчих актів.Показує боргове навантаження на одиницю ВВП з боку всіх суб’єктів фінансових відносин.
Відношення державного боргу до річного експорту держави≤ 70%Наявність в країні достатньої кількості фінансових ресурсів (валюти) для виплати боргових зобов’язань держави.
Золотовалютні резерви країни по відношенню до імпорту країнидо 50%Резервів повинно вистачити для покриття кварталу імпорту товарів та послуг.
Відношення обсягу сукупних платежів зобслуговування внутрішнього боргу до доходівдержавного бюджету.≤ 25%Характеризує можливість погашення внутрішнього боргу та його граничне значення для країни.